DDV
 
INTRODUCTIE
GRAFIEKEN
RAPPORT

De applicatie Infoline geeft gebruikers de mogelijkheid om op een willekeurige lokatie in Nederland een virtuele boring te plaatsen. De applicatie haalt vervolgens beschikbare gegevens op uit diverse open data set welke de Nederlandse ondergrond beschrijven volgens de laatste inzichten. In het tabblad Gegevens leest u meer over de achterliggende data.

De gegevens die vervolgens worden verkregen worden gebruikt om ter plaatse de gebruiker te voorzien in informatie over:

  1. Opbouw van bovengrond volgens Geotop
  2. Opbouw van de diepe ondergrond volgens REGIS II.1
  3. Opbouw van de ondergrond ten behoeve van het geohydrologische model NHI
  4. Resultaten van het geohydrologische model NHI

Per locatie wordt de informatie gebruikt om gebruikers te wijzen op eigenschappen en voorkomens van gesteente die de te volgen strategie van de boormethode kunnen beïnvloeden. Naast de 'harde' informatie uit de hierboven genoemde modellen is ook gebruik gemaakt van expert kennis aanwezig bij de Instituten Deltares en TNO . Bovendien is zeer lokale informatie uit diverse boringen via deze applicatie beschikbaar gemaakt. Indien u over nog specifieke informatie beschikt wordt het op prijs gesteld contact op te nemen met helpdeskdata@deltares.nl.

TNO: innovation for life
Deltares: Enabling Delta Life
NHI
DINOLoket

Voor de informatie verstrekking met behulp van deze applicatie wordt gebruik gemaakt van open data afkomstig van TNO en NHI. Binnen Deltares is deze data geschikt gemaakt om met behulp van open data standaarden de gegevens te kunnen ontsluiten en via een web omgeving te visualiseren. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van:

  1. GeoTOP, een detaillering van de bovenste lagen. Uitgangspunt voor het maken van GeoTOP zijn de boorbeschrijvingen in de DINO database. In totaal bevat DINO ca 430.000 booronderzoeken. Let op bij het schrijven van de informatie is nog geen realisatie van geheel Nederland beschikbaar. Meer weten over GeoTOP?
  2. REGIS II, wat is gebaseerd op het Digitaal Geologisch Model (DGM). Het model steunt op dezelfde selectieset van booronderzoeken en heeft hetzelfde dekkingsgebied en dieptebereik (tot circa 500 meter) als DGM. Meer weten over REGIS en DGM?
  3. NHI, te weten modelinvoer waarbij dan vooral de geohydrologische schematisatie van belang is. Meer weten over NHI?
  4. NHI en dan voornamelijk de uitkomsten van de laatste versie van het NHI. Dit is versie 3.02. De gegevens afkomstig van de modellering geven een goede indicatie van waterstromen en verschijnselen als kwel en infiltratie. De gebruikte gegevens zijn meerjarige gemiddelden van grondwaterstanden (de zogenaamde GxG's) en stijghoogte fluxen (kwel/infiltratie). Meer weten over NHI?

Meer informatie over de applicatie is te verkrijgen via helpdeskdata@deltares.nl.

In vorige tabbladen is gesproken over de gegevens die worden gebruikt bij de afweging. Dit tabblad geeft een korte beschrijving van de gebruikte methode om uit de online gegevens informatie om te zetten naar een voor de gebruiker bruikbare set van informatie. De gegevens zijn al zogenaamde open data beschikbaar gemaakt, bijvoorbeeld via het GMDB waar de gegevens op een zogenaamde THREDDS Data Server beschikbaar zijn gemaakt. Een THREDDS server kan zodanig worden geconfigureerd dat het mogelijk is van 1 locatie gegevens op te halen. Hiervoor is al gesproken over diverse datasets. Om bijvoorbeeld van REGIS II informatie op te halen wordt door een tiental kaartlagen 'geprikt'. De gegevens worden , voordat er informatie in de vorm van grafieken van worden gemaakt, eerst geëvalueerd en eventueel verrijkt met expert kennis. Vervolgens vind in de webapplicatie de omzetting naar grafieken plaatsen.

De gevolgde procedure alsmede de gehele applicatie zijn in lijn met werkwijze welke door OpenEarth wordt gepromoot, namelijk met open source en open data informatie voorziening naar eindgebruikers. Meer over OpenEarth.

Meer informatie over de applicatie is te verkrijgen via helpdeskdata@deltares.nl.

Het gebruik van de website van Infoline (hierna: "de website") is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door bezoek en gebruik van de Website verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

De website is samengesteld door, althans in opdracht van, Stichting Deltares, statutair gevestigd te Delft (2629 HD) en kantoorhoudend aan de Rotterdamseweg 185 (hierna: Deltares). Deltares is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41146461. Overige contactgegevens zijn: telefoon: + 31 (0)88 335 8273 ; fax: + 31 (0)88 335 8582 ; email: info@deltares.nl.

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, de website dient slechts voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de websites ontleend worden en het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Deltares garandeert niet dat de website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneren. Deltares kan de inhoud van de website, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Verder kan de website links bevatten naar websites van derden. Deze links worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd. Deltares kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Tenzij anders vermeld, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, uitsluitend bij Deltares, aan haar gelieerde ondernemingen of haar opdrachtnemers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Deltares de informatie van de website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover anderszins toegestaan onder dwingend recht.

De website mag slechts voor rechtmatig gebruik worden aangewend, op een manier die op geen enkele wijze (i) Deltares kan schaden of (ii) inbreuk maakt op de rechten en het gebruiksgenot van derden.

Deltares aanvaardt geen aansprakelijkheid - uit welke hoofde dan ook - voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de website.

Op de website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Regis

NHI: FLux

GeoTop

Risicobeoordeling

-

Stenenrisico

-

Zoetzoutgrens

-